Xibaaru Nioxite N°5 : "Dinga doug si bateau biy déme Magal Touba ?".... à mourir de rire

Xibaaru Nioxite N°5 : "Dinga doug si bateau biy déme Magal Touba ?".... à mourir de rire

Senenews Le 2018-10-11  Source

Xibaaru Nioxite N°5 : «Dinga doug si bateau biy déme Magal Touba ?».... à mourir de rire

Nous vous recommandons